PRIVACY POLICY

LE CASE DI DORRIE DI CAROLINA DOROTHEA SEIJFFERT

Eigenaar - Seijffert Dorothea Strada di Montevile 5
06126 Perugia (PG)
BTW 02749990541

Privacy Beleid overeenkomstig EU Verordening 2016/679 (“GDPR”) inzake de bescherming van persoonsgegevens

De EU Verordening 2016/679 ("GDPR") stelt vast hoe de bescherming van natuurlijke personen en anderen wordt geregeld op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Krachtens deze regelgeving zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten. Makelaarskantoor Le Case Di Dorrie di Carolina Dorothea Seijffert, adres Strada di Montevile 5 - 06126 Perugia (PG), (hierna "het kantoor" genoemd), geeft u als verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie zoals bedoeld in art 13 van de GDPR:

 1. Doelstellingen en verwerkingsmodaliteiten
  Uw persoonsgegevens worden alleen bij ons bewaard, zowel op het moment dat u zich aanmeldt op de website www.lecasedidorrie.nl als bij het tekenen van een contract, en ze zullen uitsluitend worden verwerkt voor doeleinden die strikt verband houden en nodig zijn voor de verplichtingen die het Kantoor voor u moet uitvoeren, in het bijzonder:

  1. voor het invullen van uw gegevens in de IT databanken van het kantoor;

  2. voor het bij houden van de boekhouding en facturering;

  3. voor het beheer van incasso's en betalingen

  4. om te voldoen aan de eisen van civielrechtelijke en fiscale wetten, regelgevingen, communautaire normen.

  Uw persoonsgegevens zullen op papier en in IT formaat worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker(s) en hiertoe gemachtigde personen in naleving van alle nodige maatregelen ter bescherming van de privacy.

 2. De status van de ingezamelde gegevens en de gevolgen van het niet doorgeven van gegevens

  De rechtsgrondslag van de verwerking, kan al naar gelang de situatie, uw toestemming zijn, de uitvoering van een contract waar u partij in bent of het naleven van wettelijke verplichtingen waar het Kantoor zich als verwerkingsverantwoordelijke aan moet houden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, maar dit zou ertoe kunnen leiden dat wij geen zakelijke relatie met u kunnen hebben of dat wij ons niet aan het contract kunnen houden of meer in algemene zin, dat we niet aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

 3. Doorgifte en verspreiding van gegevens
  Ten behoeve van de uitvoering van het contract en de hierboven genoemde doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

  natuurlijke en rechtspersonen (adviesbureaus op juridisch, fiscaal gebied, accountantskantoren, koeriersbedrijven, dataverwerkingsbedrijven, etc.) waar het Kantoor mee samenwerkt om te voldoen aan zijn verplichtingen op administratief, boekhoudkundig, commercieel en software gebied;
  bankinstellingen voor het beheer van cash flow;
  factoring- of incasso bedrijven;

  onze medewerkers en personeel die hier specifiek opdracht toe hebben gekregen en in het kader van hun taken.
  Alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de hierboven genoemde doelstellingen zullen worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard op servers binnen de Europese Unie; het Kantoor stuurt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.

 4. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens zullen bewaard worden tijdens uw relatie met het Kantoor. Na afloop van de relatie, zal het Kantoor de gegevens bewaren over de uitvoering van het contract om te voldoen aan het contract en aan de wettelijke verplichtingen, ook op fiscaal gebied. Hierna zullen de persoonsgegevens inzake de uitvoering van het contract niet langer worden bewaard dan de wettelijke verjaringstermijn die is bepaald voor het halen van een recht of een eventuele verdediging in een rechtszaak.

 5. Rechten van de betrokkene
  Krachtens artikels 15-22 van de GSPR kunt u op elk moment uw rechten laten gelden ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke. Wij vatten deze hieronder samen. In het bijzonder heeft u het recht:

  om de verwerking stop te laten zetten in de gevallen waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, ook in verband met diensten die identiek zijn aan de diensten die al van ons Kantoor waren aangeschaft (recht van bezwaar);
  om informatie te verkrijgen over het doel waarvoor uw gegevens zijn verwerkt, de verwerkingsduur en de personen aan wie zij zijn doorgegeven (recht van inzage);

  om onjuiste persoonsgegevens di op u betrekking hebben te rectificeren of aan te vullen (recht op rectificatie);
  om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen (a) de gegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze waren ingezameld; (b) u heeft uw toestemming tot gegevensverwerking ingetrokken, indien deze werden verwerkt met uw toestemming; (c) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het geval dat ze werden verwerkt voor een rechtmatig belang van ons; of (d) de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wet is. Wij wijzen er echter op dat het bewaren van persoonsgegevens door ons Kantoor legitiem is wanneer het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om een recht te controleren, uit te oefenen of te verdedigen in een rechtszaak (recht op gegevenswissing) ;
  om gedaan te krijgen dat uw persoonsgegevens alleen worden bewaard zonder dat ze op een andere manier worden gebruikt, in de volgende gevallen (a) u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die wij nodig hebben om de juistheid ervan te controleren; (b) de verwerking is onrechtmatig maar u verzet zich toch tegen wissing van uw gegevens; (c) u heeft de persoonsgegevens nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering ; (d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van de vraag of onze gerechtvaardigde verwerkingsgronden zwaarder wegen dan die van de betrokkene (recht op beperking);
  om uw geautomatiseerde persoonsgegevens in een gangbare, machineleesbare en gestructureerde vorm te ontvangen , ongeacht of ze zijn verwerkt krachtens een contract of op basis van uw toestemming ( recht op overdraagbaarheid).

  Wij herinneren u eraan dat u het recht heeft om u te richten tot de Toezichthouder van gegevensbescherming (Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma RM) om uw rechten te laten gelden in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens .
  U kunt uw verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke of aan de verwerker ook sturen per aangetekende brief, fax, of email, aan de hieronder vermelde referenties..

 6. Verwerkingsverantwoordelijke
  De verwerkingsverantwoordelijke is: Le Case Di Dorrie Di Carolina Dorothea Seijffert - email: lecasedidorrie@gmail.com. De lijst van de verwerkers van de persoonsgegevens is beschikbaar op het kantoor van de verantwoordelijke en kan per email aan lecasedidorrie@gmail.com worden opgevraagd
  Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens,

  Met vriendelijke groet.

TOESTEMMING VAN BETROKKENE TOT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Ondergetekende ______________________________________________________________________ heeft de informatie van de verwerkingsverantwoordelijke volgens art. 13 GSPR ontvangen en:

 • verleent toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens voor het in punt 1 letters a), b), c), d) van deze mededeling aangegeven doel   _JA _ NEE

 • verleent toestemming voor het doorgeven van mijn persoonsgegevens voor de doelen en aan de personen die hierboven zijn aangegeven. _ JA _ NEE

 • verleent toestemming voor doorgave van mijn persoonsgegevens voor het versturen van commerciële communicatie.

  _JA _NEE

Plaats ______________________________ Datum_________________ Handtekening _______________________________

Privacy Beleid - Pagina 1 van 1Le Case di Dorrie - Strada di Montevile 5 - 06126 Perugia - Italy
+39 335 220 727 - lecasedidorrie@gmail.com - BTW nummer: 02749990541