PRIVACY POLICY

PRIVACY BELEID aan klanten, bij koop, aankoop, ver/huur

Geachte klant van Le Case di Dorrie

Betreft: PRIVACY BELEID Inzake de verwerking van persoonsgegevens en de m.o.t. ov. art.13 Wetsbesluit 196/03 en art. 13 EU Verordening 679/2016 – Algemene Verordening over Gegevensbescherming (AVG of GDPR)

In de zin van bovengenoemde regelgeving wil ons Makelaarskantoor LE Case di Dorrie u bij deze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens en over uw rechten :

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is "Le Case di Dorrie di Carolina Dorothea Seijffert", gevestigd te Perugia, in Strada di Montevile 5. De bijgewerkte lijst van de verwerkers, met desbetreffende bevoegdheden, is op te vragen op het adres van ons kantoor.

2. DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken enkele gegevens van betrokkenen voor de uitoefening van ons werk als makelaar, en om op uw verzoek om u van dienst te zijn. Het betreft identiteitsgegevens, adressen (woonadres, vast telefoonnummer, mobiel nummer, fax, email, Whatsapp, Messenger), gegevens over het onroerend goed, gegevens over uw economische situatie, kadastrale gegevens, gegevens over de herkomst van het onroerend goed en gegevens over uw gezinssamenstelling.

3. DOEL, RECHTSGRONDSLAG EN VERPLICHT OF FACULTATIEVE AARD VAN DE VERWERKING

Deze gegevens worden ons verstrekt door u als betrokken persoon en verzameld door ons personeel en onze medewerkers, op papier, elektronisch of via internet, zodat wij in staat gesteld worden om ons werk als makelaar uit te voeren, om een contractueel overeengekomen dienst te verlenen, om het verloop van de contractbetrekkingen en de hieraan verbonden risico's na te gaan.

Wij willen u erop attent maken dat deze gegevens verplicht moeten worden gegeven, omdat wij anders niet in staat zijn om het hierboven genoemde contract deels of in zijn geheel uit te voeren of na te komen. Uw gegevens kunnen ook bij derden worden opgevraagd. In bepaalde gevallen (bijv. bij de anti- witwas wetgeving) kan het zijn dat u of derden wettelijk verplicht bent om bepaalde gegevens te verstrekken.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen vanuit de Staat, Europese verordeningen en beschikkingen, of door voorschriften van hiertoe wettelijk bevoegde autoriteiten en controle- of toezicht instanties zijn wij verplicht uw identiteitsgegevens te verwerken. Hiervoor is geen toestemming van de betrokkene vereist.

Verder zullen wij ook de informatie over uw onroerend goed, inclusief beeldmaterieel verwerken voor promotie en commerciële activiteiten, zodat we de opdracht die u ons heeft gegeven correct kunnen uitvoeren. We kunnen deze informatie ook zetten op internet, social media en/of publicatie in de pers, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw email adressen kunnen door de verwerkingsverantwoordelijke gebruikt worden om u commerciële informatie toe te sturen over soortgelijke producten en diensten, volgens lid 4 van art. 130 D. W.besluit 196/2003. Hier kunt op elk moment bezwaar tegen maken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bereiken van het hoofddoel van onze bemiddelingsactiviteiten.

4. WIE ZIET UW GEGEVENS

Uw gegevens worden ingezien door onze interne en externe medewerkers, van wie een lijst op ons kantoor kan worden opgevraagd, en ook aan dienstverleners zoals ITC bedrijven, bedrijven aan wie taken zijn uitbesteed, consulenten en adviseurs, verzekeringsmaatschappijen, kredietvorderingsondernemingen, fraude controle-instanties, instanties, bedrijven of instanties die door ons benoemd worden als verwerkers, van wie de lijst op ons kantoor kan worden ingezien.

Verder kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan technici die uw onroerend goed moeten controleren en opvragen bij het Kadaster en/of andere instanties of registers.

5. DOORGIFTE

Sommige van uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte . De gegevensverantwoordelijke zorgt ervoor dat de elektronische of papier- doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvindt volgens de Huidig Geldende Regelgeving. Anders moet de doorgifte gebeuren volgens de een besluit van geschiktheid of van door de Europese Commissie goedgekeurde Standaard clausules. Meer informatie en kopie van deze akkoorden zijn verkrijgbaar bij de verantwoordelijke.

6. BEWARING VAN GEGEVENS

Alle persoonsgegevens die worden verstrekt zullen worden verwerkt volgens de beginselen van rechtmatigheid, behoorlijkheid, pertinentie en proportionaliteit, en alleen op een manier die strikt noodzakelijk is (telematisch of elektronisch) voor het uitvoeren van de hierboven genoemde doeleinden.

De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van het aangegeven doel worden bewaard. De persoonsgegevens die niet bewaard hoeven te worden voor de beoogde doeleinden zullen worden vernietigd of anoniem worden gemaakt. De IT systemen voor het beheer van de verzamelde informatie zijn zo afgesteld dat het gebruik van de gegevens tot het minimum wordt beperkt.

7. UW RECHTEN

Tot slot herinneren wij u eraan dat u als betrokkene volgens art. 7 van de Privacy Wet en art. 15 van de GDPR de volgende rechten heeft:

  1.  het bestaan van uw persoonsgegevens opvragen, ook als zijn deze nog niet geregistreerd, en deze in begrijpelijke vorm ontvangen;

  2.  informatie ontvangen over : a) de bron van de persoonsgegevens; b) het doel en de manier waarop ze verwerkt worden; c) de logica van de elektronische verwerking; d) de gegevens van de gegevensverantwoordelijke, de verwerkers en de vertegenwoordigers die zijn aangewezen in de zin van art. 5, lid 2 Italiaanse Privacy Wet en art. 3, lid 1, GDPR; e) de personen of categorieën van personen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of die ervan op de hoogte kunnen zijn als benoemd vertegenwoordiger in Italië, verwerkers of functionarissen;

  3. het verkrijgen van: a) een update, rectificatie, of indien gewenst, aanvulling van de gegevens ; b) het wissen, anoniem maken of het blokkeren van gegevens die in strijd met de wet werden verwerkt, inclusief die gegevens die niet bewaard hoeven te worden met het oog op het doel waarvoor ze verzameld of naderhand verwerkt werden; c) een verklaring waarin staat dat de handelingen van letters a) en b) ook qua inhoud zijn medegedeeld aan wie deze zijn doorgegeven, of verspreid, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt;

  4. gedeeltelijk of geheel bezwaar maken : a) om legitieme redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ook al zijn ze nodig voor het doel waarvoor ze verzameld waren; b) tegen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor marketing en directe verkoop of voor marktonderzoek of reclame, via automatische call systemen zonder operator, automatische email campagnes en/of traditionele marketing per telefoon en/of drukwerk.

    Indien van toepassing, heeft u ook de rechten van artikels 16-21 GDPR (recht van rectificatie, vergetelheid, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens, bezwaar), en het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthouder.

Voor het uitoefenen van bovengenoemde rechten kunt u zich richten tot onze gegevensverantwoordelijke Carolina Dorothea Seijffert, lecasedidorrie@gmail.com.Le Case di Dorrie - Strada di Montevile 5 - 06126 Perugia - Italy
+39 335 220 727 - lecasedidorrie@gmail.com - BTW nummer: 02749990541